• Shri B. L. Rathore
  President

 • Shri R. P. Saxena
  General Secretary

 • Shri L. N. Sharma
  Secretary

 • Shri R. L. Nagal
  Treasurer

 • Shri K. K. Bhatia
  Pradhan Sampadak "Sandesh"

 • Shri G. L. Gupta
  Prabandh Sampadak "Sandesh"

 • T D Khurana
  Vice President